Jaka jest różnica między obligacjami a akcjami?Akcje i obligacje to dwie główne klasy aktywów, które inwestorzy wykorzystują w swoich portfelach inwestycyjnych. Akcje oferują udział w spółce, podczas gdy obligacje są podobne do pożyczek udzielanych spółce. Ogólnie rzecz biorąc, akcje są uważane za bardziej ryzykowne i zmienne niż obligacje. Jednak tutaj pomagamy Ci porównać i zrozumieć, jak działają te dwa rozwiązania.

Co to są obligacje?

Rynek obligacji to miejsce, w którym inwestorzy handlują (kupują i sprzedają) dłużnymi papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez firmy lub rządy. Kupując obligację, kredyt lub dłużny papier wartościowy, pożyczasz pieniądze na określony czas i naliczasz odsetki, w taki sam sposób, jak robi to bank ze swoimi dłużnikami.

W niektórych przypadkach, obligacji korporacyjnych lub rządowych, inwestorzy otrzymują płatności i decydują się na posiadanie obligacji w swoich portfelach jako sposób na oszczędzanie na emeryturę, edukację swoich dzieci lub inne długoterminowe potrzeby.

Hipoteczny list zastawny jest rodzajem papieru wartościowego zabezpieczonego wspólnymi hipotekami, więc jego wysokość zależy od tego, jak często kredytobiorcy kredytu spłacają lub nie spłacają w terminie kredytu hipotecznego, wśród wielu czynników zewnętrznych.

Przy obecnym kryzysie wiele rządów zwiększyło emisję długu publicznego, aby poradzić sobie z lawiną wydatków. Konieczność korzystania ze wsparcia dużych sektorów gospodarki doprowadziła do naruszenia pułapu budżetowego i kryteriów równowagi. Zdolność do spłaty kapitału wraz z odsetkami jest trudna i niepewna, gdy tysiące małych firm zostało zniszczonych, tysiące miejsc pracy zlikwidowanych, a pieniądze uzyskane z europejskich funduszy ratunkowych nie wystarczają do stworzenia produktywnej tkanki.

Pamiętajmy, że państwa potrzebują dochodów, aby zwiększyć swój Produkt Krajowy Brutto. W obecnych warunkach, przy brutalnych spadkach PKB, emisja obligacji i długu publicznego jest konieczna, choć wiąże się z ryzykiem dla subskrybentów. Dlatego wielu inwestorów kieruje swoje oszczędności w stabilne obligacje korporacyjne, związane ze strategicznymi sektorami: m.in. żywność, ochrona zdrowia, transformacja cyfrowa.

Czym są akcje?

Akcje są to jednostki lub ułamki kapitału własnego we własności przedsiębiorstwa. Wartość spółki to łączna wartość wszystkich występujących na giełdzie akcji. Cena akcji to po prostu całkowita wartość spółki podzielona przez liczbę akcji pozostających w obrocie.

Akcje spółki są najpierw oferowane w IPO (pierwsza oferta publiczna) i w kolejnych sprzedażach akcji. Wraz z IPO młode spółki trafiają na rynek, aby nabywcy mogli uzyskać w nim udział. Poprzez nabycie akcji osoba lub pełnomocnik staje się "akcjonariuszem" spółki, z ryzykiem lub korzyścią, jaką to stanowi.

 

Kluczowe różnice

Istotna różnica między rynkiem obligacji a rynkiem akcji polega na tym, że rynek akcji posiada centralne systemy lub giełdy, na których kupuje się i sprzedaje akcje. W przypadku akcji inwestorzy mogą być narażeni na takie ryzyka, jak ryzyko kraju lub ryzyko geopolityczne (na podstawie miejsca prowadzenia działalności lub siedziby spółki), ryzyko walutowe, ryzyko płynności, a nawet ryzyko stopy procentowej, które może wpływać na zadłużenie spółki, środki pieniężne w kasie i zyski. Z kolei obligacje są bardziej podatne na ryzyko, takie jak inflacja i stopy procentowe. Gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji mają tendencję do spadku.

Jeśli stopy procentowe są wysokie i trzeba sprzedać obligację przed terminem, może się okazać, że otrzymamy mniej niż cena zakupu. Jeśli kupisz obligację od firmy, która nie jest w dobrej kondycji finansowej, otrzymasz niższą cenę niż ta, którą już za nią zapłaciłeś.

Jak wyceniane są akcje i obligacje?

Cena akcji zależy od tego, co kupujący i sprzedający na giełdzie są skłonni zapłacić w danym dniu lub w danym czasie. Na ceny wpływa podaż i popyt, zaufanie inwestorów, wiadomości, ustawodawstwo korzystne dla danego sektora itp. Każdy inwestor ma swój własny pogląd na wartość spółki. Cena akcji powinna odzwierciedlać poziom zaufania, siłę i solidność spółki w porównaniu z pozostałymi akcjami będącymi w obrocie na giełdzie. Może się zdarzyć, że w pewnych okolicznościach zyskowna, solidna spółka z dobrą prognozą na przyszłość jest niedowartościowana na rynkach. Wtedy to doświadczony inwestor zajmuje pozycję kupna i korzysta z chwilowego spadku cen. Inną sytuacją, która może wpływać na cenę obligacji, poza psychologią rynku, są ceny, które są ustalane przez firmy ratingowe.

Więcej na temat inwestycji oraz obligacji znajdziesz na portalu enermax.pl